Картите в Интернет и тяхното място в модерния живот

Определение за карта

Картата е визуално представяне на изображение на част от земната повърхност или на цялата Земя. Визуалното изображение подчертава връзките между елементите на картографираното пространство като обекти, региони, повърхност, климат и др.

Много от картите са двуизмерно-статични и приблизително точно представят триизмерното пространство, докато други са динамични и интерактивни. Въпреки, че най-често се използват за изобразяване на географска повърхност, картите могат да представляват всяко пространство, реално или измислено, без оглед на контекста или мащаб, например ДНК карта и карта на извънземни.

Картата често представя Земята върху плоска повърхност (хартия) и хората, които правят картите се наричат картографи.

Пътни карти са най-широко използваните карти днес и образуват подмножество на навигационни карти, които включват: авиационни карти, морски карти, карти на железопътната мрежа, както и карти за пешеходен и велотуризъм.

От гледна точка на количество, най-голям брой карти има съставени от местни власти като общините и те се ползват за комунални услуги, от данъчни оценители, доставчици на услуги и местни агенции. Много национални проекти са били извършени от военни.

В допълнение към карта на информацията за местоположението може да се използва и да обрисува контурните линии, което показва постоянни стойности на кота, топографията, температура, валежи др.

Ориентация на карта

Ориентацията на една карта показва отношението между посоките по картата и на Света. Думата произлиза от Ориента, което означава изток. През средновековието много карти са изготвени с изложение изток. Днес най-често срещаните са с изложение север. Т.е. горната част на картата е север. Но има и карти, които не са ориентирани на север.

Мащаб на картите

Означенията на картите се нанасят с някакъв мащаб, примерно 1:10 000, което означава, че една единица за измерване на картата съответства точно, или приблизително до 10 000 на същата тази единица на земята.

Според мащаба картите биват: Едромащабни - от 1:5000 до 1:10 000. Тези карти обхващат сравнително малки региони, но в големи подробности; Средномащабни - от 1:10 000 до 1:100 000. Тези карти обхващат по-големи региони от картографираната повърхност, но в по-малки детайли; Дребномащабни - над 1:100 000. Тези карти много големи региони, като държави, континенти или дори цялата Земя. При тях обектите не са предоставени с голяма точност.

Видове карти

Според типа картите биват политически, такива които показват отделните държави и границите м/у тях. Другия основен тип карти са физическите. Те наблягат над особеностите на географията като планини, тип почва или използване на земята. Геоложки карти показват не само физическата повърхност, но характеристиките на основните скали, линии и подземни структури.

Компютърни карти

От последната четвърт на 20 век, незаменим инструмент на картографите е компютърът. За разлика от преди сега картите се правят изключително ка компютри и после се отпечатват ако трябва. Програмите, които се използва се наричат Географски информационни системи (ГИС). Сложността на този софтуер е доста голяма. Наслагват се различни пространствени слоеве върху вече съществуващи географски карти. Като често се наслагва информация за нивото на валежите, разпределението на дивата природа или някакви демографски данни. Тези данни са интегрирани в рамките на картата, което позволява по-ефективен и по-добър анализ при вземане на различни управленски решения.

В момента голям хит на пазара са интерактивните компютърни карти, които позволяват на потребителите да увеличават или намаляват мащаба, да навигират, да изчисляват маршрути и пр. Чрез помощта на спътници е възможно и позициониране на картата.

Обозначения на картите

Различните обекти показвани на картата се представят чрез конвенционални знаци и символи. За пример, цветове може да се използват за обозначаване на класификация на пътищата. Тези знаци обикновено се обясняват в полето на картата или по в отделно публикувани характеристики.

За да се комуникира ефективно пространствената информация, обектите като реки, езера, и градовете трябва да бъдат обозначени. Картографите в продължение на векове са се развили изкуството на печат на имена дори и на най-гъстите карти. Разположението или поставянето на текста може да бъде математически много сложен процес, тъй като броят на етикетите увеличава плътността на картата.

Звездни карти

Съществуват карти на Слънчевата система, на космоса и други звездни карти.

Детски градини във Варна